top

Meijer Advocaten en Gerechtsdeurwaarders

Onze rechtsgebieden

 • Familierecht en erfrecht

  Familierecht en erfrecht

  Wij behartigen uw belangen op verschillende onderdelen van het familierecht, zoals echtscheiding, gezag en omgang, alimentatie, huwelijkse voorwaarden en boedelscheiding.

  Ook kunnen wij u bijstaan op het gebied van afstamming, adoptie, het erfrecht en de afwikkeling van nalatenschappen.

  Top

 • Arbeidsrecht

  Arbeidsrecht

  Zowel bij het aangaan van arbeidsrelaties als bij het beëindigen ervan kunnen wij u met raad en daad terzijde staan, maar ook op het gebied van relatiebedingen, concurrentiebedingen en afvloeiingsregelingen en de raakvlakken met de fiscale regelingen, alsmede de regelingen op het vlak van de werknemersverzekeringen zoals WW en WIA.

  Onder het arbeidsrecht vallen ook vraagstukken aangaande ambtenarenrecht, ZZP-ers en DGA’s.

  Uiteraard kunt u daarnaast bij ons terecht met juridische vragen over ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.

  Top

 • Contractenrecht

  Contractenrecht

  Zowel ondernemers als particulieren kunnen bij ons te rade waar het gaat over het aangaan en het beëindigen van contracten op velerlei gebied.

  Ondernemers kunnen wij ook behulpzaam zijn bij het opstellen van algemene voorwaarden, agentuur- en distributieovereenkomsten, geschillenregelingen en aandeelhoudersovereenkomsten.

  Kijk voor hulp bij contractsonderhandelingen ook bij het hoofdstuk Mediation.

  Top

 • Vastgoed en huurrecht

  Vastgoed en huurrecht

  Hieronder vallen aspecten rond huur, aankoop en financiering van woningen en van bedrijfsruimte, alsmede de problematiek van verborgen gebreken en aansprakelijkheid.

  Top

 • Belastingzaken

  Belastingzaken

  De advocaten die tevens belastingadviseur zijn houden zich ook bezig met de behandeling van fiscale problemen op allerlei gebied van belastingheffing tot de invordering van belasting. In beginsel houden wij ons niet bezig met de standaard aangiftepraktijk. Daarvoor verwijzen wij de klanten graag door naar het netwerk van belastingconsulenten.

  Top

 • Fiscale conflicten en (fiscale) strafzaken

  Fiscale conflicten en (fiscale) strafzaken

  Bij fiscale conflicten, het boeterecht, fiscale strafzaken en white collar crime staan onze advocaten zowel bedrijven als particulieren bij. Wij zijn gespecialiseerd in fraudekwesties en wij zoeken samen met u en in voorkomende gevallen met uw adviseurs naar de voor u gunstigste en snelste weg uit de problemen. Het spreekt voor zich dat de klant op geheimhouding en discretie kan rekenen.

  Top

 • cassaties in fiscale zaken

  cassaties in fiscale zaken

  Wij hebben een jarenlange ervaring in het procederen bij de Hoge Raad der Nederlanden, de hoogste rechterlijke instantie.

  De cassatieprocedure is geen hoger beroep waarin de Hoge Raad het werk van de vorige rechters (de feitenrechters) opnieuw doet. Het is een bijzondere procedure met veel beperkingen. In cassatie wordt uitsluitend gecontroleerd of de rechter die over de feiten heeft geoordeeld belangrijke fouten heeft gemaakt.

  De Hoge Raad mag uitspraken in beginsel slechts vernietigen indien het recht of een belangrijk vormvoorschrift is geschonden.

  Top